عقیقه

خیریه علی ابن موسی الرضا(ع) انجام عمل مستحب عقیقه رادرمکان وباتعیین حدود نذر شماانجام مینماید.