اکرام ایتام

خیرین محترم باطلاع میرساند جهت ارتباط مستقیم با ایتام میتوانید با مراجعه به قسمت مددجویان وجوه نقد خود را مستقیم به شماره کارت مددجوی انتخابی خود واریز نمایید.