اکرام ایتام

خدا را بندگانی است که برای سود رساندن به دیگران نعمت های خاصی به آنان بخشیده تا آنگاه که دست بخشنده دارند نعمتها را در دستشان باقی می گذارد و هرگاه از بخشش دریغ کنند ، نعمت ها را از دستشان گرفته و به دست دیگران خواهد داد. نهج البلاغه – حکمت ۴۲۵


کمینه مبلغ : 100000 و بیشینه مبلغ : نامحدود در این طرح قابل پرداخت می باشد.