ذبح گوسفند

انسان اشرف مخلوقات است و خداوند همه موجودات دیگر از جمله حیوانات و چهار پایان را برای و او خلق کرده، تا از منافع آنها (گوشت ،سواری، حمل بارهای سنگین و ... )بهره مند شود. ذبح حیوانات در اعیاد و جشن های دینی از دستور الاهی سرچشمه گرفته است و با توجه به ارزشی که حیوانات قابل ذبح (گاو، گوسفند، شتر و ...) در همه زمان ها داشته اند ذبح و قربانی نوعی ایثار و گذشت از مال مورد علاقه است. از طرف دیگر عده ای از بندگان نیازمند سیر می شوند و کمک شایانی به اقتصاد جامعه، به خصوص طبقه ضعیف است.

 

از طرفی جشن ها و اعیاد مذهبی زمان های با ارزشی هستند که در چنین زمان هایی انسان باید بیشتر به یاد نعمت های پروردگار متعال بوده و از او تشکر کرده، سعی کند خود را به او نزدیک سازد. فلسفه ذبح حیوان در جشن ها و مراسم مذهبی قربانی کردن و انفاق گوشت آن (در راه خدا) در بین بندگان خدا به ویژه افراد نیازمند به منظور شکر گزاری از خداوند و قرب به او است. البته اسلام دستور کلی و عمومی ذبح حیوان برای همه جشن ها و مراسم نداده است.


کمینه مبلغ : 3500000 و بیشینه مبلغ : 15000000 در این طرح قابل پرداخت می باشد.